Конкурси за пријем у војне школе

zenevs

Београд, 18.02.2014.- Министарство одбране и Војска Србије расписали су конкурсе за пријем у војне школе који су отворени до 31. марта 2014. године. Сви заинтересовани могу пронаћи детаље конкурса за Војну гимназију, Војну академију и Медицински факултет ВМА .

16.02.2014.- Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије

У школској 2014/2015. години извршиће се пријем кандидата из грађанства за ученике првог разреда Војне гимназије.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ:
- да су држављани Републике Србије;
- да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
- да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
- да су рођени 1998. године или касније;
- да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања,
- да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем подлежу провери знања из српског језика и математике, провери физичке способности, психолошкој, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери. Провера знања из српског језика и математике усаглашена је са поступком који примењује Министарство просвете Републике Србије за пријем у средње школе.
ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА:
Школовање у Војној гимназији траје четири године. Ученици се школују по плану и програму гимназије општег смера, ради наставка школовања у Војној академији.
Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су обавезни да полажу пријемни испит за упис у Војну академију.
За време школовања ученици Војне гимназије имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату војне школе, а трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије.

Међусобне обавезе лица примљених на школовање и Министарства одбране Републике Србије регулишу се уговором.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Кандидати пријаву подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве добија се у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.

Уз пријаву се прилажу:
- оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
- оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- потврда надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да му није изрицана заводска мера;
- уверење – потврда основне школе о оценама на крају V, VI и VII разреда и полугодишта VIII разреда (ученици VIII разреда), односно оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе (за кандидате који су завршили основну школу).

Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидат може, уз давање на увид њиховог оригинала, бесплатно да овери у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка.
Приликом доласка на проверу физичких способности у Војну гимназију, кандидат треба обавезно да понесе потребну спортску опрему и ђачку књижицу са овереном фотографијом.
Селекција кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери знања из српског језика, математике и провери физичке способности. У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.
Ради провере знања из српског језика и математике, као и провере физичке способности, кандидати за пријем у Војну гимназију долазе у интернат Војне гимназије (улица Хумска број 22, Београд), према распореду који ће израдити Војна гимназија и доставити регионалним центрима МО.
Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, губи право на упис у Војну гимназију, те се не упућује на следећи облик селекције.
Приликом доласка на предвиђене селекције кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије потребно је да кандидати дођу у пратњи родитеља – старатеља.
Све трошкове превоза до Војне гимназије ради реализације пријемног испита и провере физичких способности и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу за упис у Војну гимназију.
Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2014. године.
Кандидатима за ученике Војне гимназије конкурсна документација неће се враћати.
Обавештења о резултатима конкурса кандидати ће добијати од Војне гимназије од 11. јуна 2014. године.
Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Војној гимназији, улица Петра Чајковског број 2, Београд (телефони: 011/3603-631, 011/3603-972 и 011/3603-655) или на интернет презентацији Војне гимназије www.gimnazija.mod.gov.rs.

 

16.02.2014.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства у Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду

У школској 2014/2015. години извршиће се пријем кандидата мушког и женског пола (у даљем тексту: кандидати) из грађанства за кадете:

а) ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ за следеће студијске програме:

1. Менаџмент у одбрани: (4) кадета за модул:
- артиљерија.
2. Војноелектронско инжењерство: (14) кадета за следеће модуле:
- телекомуникације,
- информациони системи,
- радарски системи.
3. Војномашинско инжењерство: (9) кадета за следеће модуле:
- борбена возила,
- наоружање,
- ваздухоплови и ваздухопловни мотори.

4. Противваздухопловна одбрана: (4) кадета за модул:
- ваздушно осматрање и јављање.
5. Војно ваздухопловство: (5) кадета.
6. Логистика одбране: (9) кадета за следеће модуле:
- општа логистика,
- транспорт.
7. Јавне финансије: (5) кадета.

Садржаји у оквиру студијских програма су заједнички за I и II годину студија, док ће се кадети опредељивати за одређени модул у оквиру студијског програма по завршетку II године студија.

б) МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
1. Интегрисане академске студије медицине: (25) кадета.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 да су држављани Републике Србије;
 да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
 да се против кандидата не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или да им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

а) Војна академија:
 да су рођени 1993. године или касније,
 да су завршили четворогодишњу средњу школу или да похађају IV разред средње школе.

Кандидати за кадете студијског програма Војно ваздухопловство морају да испуне и допунске услове прописане посебним програмом медицинско-здравствене и психолошке процене кандидата за тај студијски програм.

б) Медицински факултет ВМА:
 да су рођени 1994. године или касније,
 да су завршили гимназију, средњу школу здравствене или ветеринарске струке у трајању од четири године или
 да похађају IV разред гимназије, средње школе здравствене или ветеринарске струке.

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем за кадете Војне академије и Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду полажу пријемни испит, подлежу провери физичке способности, медицинско- здравственој процени, психолошкој процени и безбедносној провери.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Кандидати подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија подносе конкурсну документацију територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве добија се у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.

Уз пријаву кандидати прилажу:
 оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
 оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 потврду надлежног органа да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
 оверене фотокопије сведочанства свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно сведочанства завршених разреда и оверену ђачку књижицу са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току).

Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидат може, уз давање на увид њиховог оригинала, бесплатно да овери у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.
При доласку на селекцију у Војну академију и Медицински факултет ВМА кандидат мора да има документ за личну идентификацију (лична карта).
Кандидати ће бити обавештени када ће предати сведочанства о завршеном IV разреду школовања и диплому.
Кандидати који имају негативну медицинско-здравствену или психолошку процену или безбедносну проверу не испуњавају услов за упис на високошколске јединице Универзитета одбране.
Све путне трошкове око превоза до војних школа ради реализације пријемног испита и провере физичких способности и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу за упис у војне школе.

СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА

а) Војна академија

Селекција кандидата у Војној академији реализује се у два дела.

У првом делу кандидати полажу пријемни испит из области математике и подлежу провери физичке способности. Након решених приговора на реализацију првог дела селекције формира се ранг-листа на основу прописаних мерила за утврђивање редоследа кандидата.
На други део селекције (медицинско-здравствена и психолошка процена) позивају се кандидати почев од најбоље рангираног па све док се не попуни потребан број здравственоспособних кандидата.
О терминима за селекцију по датуму, месту и времену кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Војне академије и Универзитета одбране и преко регионалних центара МО где су конкурисали.

б) Медицински факултет ВМА

Провера физичке способности је елиминационог карактера, а информација о минимуму критеријума које је неопходно да кандидат задовољи биће истакнут на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
Временски термини одређени за здравствени преглед, психолошко тестирање и проверу физичке способности, као и датум, место и време полагања пријемног испита биће истакнути на интернет страници Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране у Београду.
Листа кандидата који испуне услове за полагање пријемног испита биће истакнута најмање седам дана пре термина за полагање пријемног испита, на интернет страници Медицинског факултета ВМА и интернет страници Универзитета одбране у Београду.
Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из биологије или хемије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. То се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.

Једновремено са селекцијом врши се и безбедносна провера кандидата.
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

а) Војна академија

Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
- успех из средње школе: максималан број бодова је 40;
- провера знања из математике: максималан број бодова је 45 и
- провера физичке способности: максималан број бодова је 15.

Максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова. Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике.

б) Медицински факултет ВМА

Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
 успех из средње школе или гимназије: максималан број бодова је 40;
 провера знања из хемије и биологије: максималан број бодова је 60.
Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 50% + 1 бод на сваком од тестова који полажу на пријемном испиту (16 бодова из хемије и 16 бодова из биологије).

Максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100. Кандидати ће бити рангирани на основу места на коначној ранг-листи.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД

а) Војна академија

Након завршеног пријемног испита и објављених резултата на интернет страници Војне академије и интернет страници Универзитета одбране у Београду, кандидати могу уложити приговор декану Војне академије у року од три дана од дана објављивања. Декан Војне академије у року од три дана од пријема одлучује по приговору.

б) Медицински факултет ВМА

Прелиминарна ранг-листа биће објављена до 48 часова од момента завршетка пријемног испита на огласној табли, на интернет страници Медицинског факултета ВМА, као и на интернет страници Универзитета одбране у Београду.
Кандидат који сматра да су његова права повређена може поднети приговор декану Медицинског факултета ВМА, у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе на огласној табли факултета.
На решење декана кандидат може изјавити жалбу Савету Медицинског факултета ВМА у року од три дана од дана пријема решења. Савет решава по жалби у року од три дана од дана њеног пријема.
Након одлучивања по приговору, комисија утврђује и објављује коначну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.
Коначна ранг-листа објављује се на интернет страници Медицинског факултета ВМА и интернет страници Универзитета одбране у Београду.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА

Школовање у Војној академији има структуру основних академских студија првог степена у трајању од четири године, што подразумева 240 ЕСПБ и интегрисаних академских студија за студијски програм Војно ваздухопловство у трајању од пет година, што подразумева 300 ЕСПБ. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање које је прописано акредитованим студијским програмима.
Школовање на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду има структуру интегрисаних академских студија у трајању од шест година, односно 360 ЕСПБ. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање доктор медицине, како је прописано акредитованим студијским програмом.

Након успешно завршеног школовања у Војној академији и Медицинском факултету ВМА примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника одговарајућег рода – службе.
За време школовања сви кадети Војне академије и Медицинског факултета ВМА имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања кадетима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату војне школе, а све трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије.
Међусобне обавезе лица примљених на школовање и Министарства одбране Републике Србије регулишу се уговором.
Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2014. године.
Кандидати који конкуришу за кадете Војне академије и Медицинског факултета ВМА моћи ће да добију обавештење о резултатима конкурса од војних школа за које су конкурисали.
Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у:
- Одсеку за питања кадета и слушалаца Војне академије на телефоне: 011/3603-112 и 011/3603-344 или преко електронске поште: и
Особа за контакт: начелник Одсека за питања кадета и слушалаца, потпуковник Урош Домазет
(uross)

- Студентској служби Медицинског факултета ВМА на телефоне 011/3608-129, 011/3608-134 или 011/3608-661 или наћи на интернет адресама http://www.mfvma.mod.gov.rs и http://www.uo.mod.gov.rs

319110
Данас
Јуче
Ова недеља
Прошла недеља
Овај месец
Прошли месец
Сви
69
172
858
316024
6457
6663
319110
Ваш IP: 18.207.254.88
У Србији је 28.05.2020 04:50
Счетчик joomla